Чистая родина
Жаран болу
Акцияны колдо

Таза Мекен - бул ар бирибиз жашай алуучу елке. Бул елке жараны болуу женекей: Устав менен таанышуу, Жаратылыш менен Гармонияда жашоо.

“ТАЗА МЕКЕН” 0ЛK0CYHYH КОНСТИТУЦИЯСЫ

“ТАЗА МЕКЕНДИН” УКУКТАРЫ ЖАНА ЭРЕЖЕЛЕРИ:

1.Таза Мекендин ар бир жашоочусу таза елкеде жашоого укугу бар.

2.Таза Мекендин ар бир жашоочусу каалаган жайда - тоолордо, кичинекеи талаалар менен парктарда, дарыялар менен шаркыратмалар жанында эс алууга укугу бар.

3.Таза Мекендин ар бир жашоочусу балдарды таза елке до чоцоитууга укугу Оар.

4.Таза Мекендин ар бир жашоочусу таза абадан дем алып, таза суу ичууге укугу бар.

5.Таза Мекендин ар бир жашоочусу аны курчаган адамдардан тазалыкты сактоону талап кылууга укугу бар.

6.Таза Мекендин ар бир жашоочусу езунун Ата-Мекени катары ар каисы тандап алган жайды: айыл, шаар, мамлекет, огород, бак жана башкаларды ез мекенидеп эсептееге укугу бар.

7.Таза Мекендин ар бир жашоочусу ез Ата-Мекен экологиясын бардык оцои жол менен мыкты жакшыртууга укугу бар.

8.Таза Мекендин ар бир жашоочусу ез уйун тазалыкта кармоого милдеттуу.

9.Таза Мекендин ар бир жашоочусу жаратылышта эс алгандан кийин езунун таштандыларын тазалоого милдеттуу.

10.Таза Мекендин ар бир жашоочусу жок дегенде бир жаш балага (езунун же башканын) Таза Мекен елкесунун Конституциясы женунде маалымат берууге милдеттуу.

ТЫЮУ САЛУУЛАР:

1.Эч кимдин жаратылышка кол салууга укугу жок.

2.Жаратылыш, тоолор, кечелерде, езу журген ар кандай жайларда таштандыларды чачууга эч кимдин укугу жок.